Star Trek icons

Kirk (Reboot)

icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

Other Reboot icons

icon icon icon icon icon icon icon icon

Starfleet Academy

icon icon